Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

İç İşleri Bakanlığı Destekleri

Genel Yapı

İçişleri Bakanlığı’nın dernekler için sağlamış olduğu destekler Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan  “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” ile açıklanmaktadır. Yardım konularının belirlenmesinde Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın İçişleri   Bakanlığı   Bütçesinden   Derneklere   Yardım  Yapılması   Hakkındaki   Yönergesinin   ilgili maddeleri göz önünde bulundurulur.

Buna göre yardım yapılabilecek konuların;

a) Kamu yararına ilişkin olması,

b) Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi, c) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,

ç) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

 Bu çerçevede 2012 yılı için ilan edilen konular ;

1. Sivil Toplum bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler,

2. Kamu-sivil toplum kuruluşları diyaloğunun geliştirilmesine yönelik projeler.

3.  Çocuklar,  gençler,  kadınlar  ve  dezavantajlı  gruplara  yönelik,  sağlık,  eğitim,kültürel  ve  sosyal içerikli projeler,

4. Toplum ve çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,

5.  Kamu  karar  mekanizmalarına  sivil  toplum  kuruluşlarının  ve  vatandaşların  aktif  katılımının sağlanmasına yönelik projeler olarak belirlenmiştir.

Bu Yönerge kapsamında yardım yapılabilmesi için; Bakanlık bütçesinden bu amaçla ödenek ayrılmış olması, Bakanlıkça belirlenen konularda proje hazırlanmış olması, Değerlendirme sonucunda yardım  yapılması  uygun  görülen  projenin  Bakanlıkça  onaylanmış  olması,  Dernek  ile  Bakanlık arasında protokol yapılmış olması gerekmektedir.

Yardım yapılabilecek derneklerde aranacak şartlar

1.   Tüzüklerinde  belirtilen  amacının,  toplumun  ihtiyaç  ve  sorunlarını  çözmeye  ve  toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,

2.   Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olması,

3.   Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,

4.   Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması,

5.    02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile

İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması gerekmektedir.

Başvuru, Değerlendirme Ölçütleri Ve Protokol

Yardım talebinde  bulunan  dernek,  başvuru  dosyasını  dernek  merkezinin  bulunduğu  yerin valiliğine teslim eder.

Başvuru dosyasında;

1.   Ek-1 deki örneğine uygun başvuru formu,

2.    Ek-2 deki örneğine uygun olarak hazırlanan yardım projesi,

3.   Proje gerekçesini de içeren yönetim kurulu kararının fotokopisi,

4.   Bir önceki yıla ait mali bilanço, gelir gider tablosu veya işletme hesabı tablosu ile faaliyet raporu bulunur.

Valiliğe yapılan başvurular, valilik görüşü ile birlikte en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Valilik  görüşünde;  derneğin  yürüttüğü  faaliyetlerin  topluma  faydalı  nitelikte  olup  olmadığına, derneğin projeyi gerçekleştirme kapasitesinin yeterliliğine ve gerektiğinde ilgili birimlerin görüşlerine de yer verilir.

Değerlendirme kurulu

Kurul; Başkanın başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı seviyesinde birer temsilci, Başkan tarafından belirlenecek bir şube müdürü ve bir dernekler denetçisinden oluşur. Kurul, Mayıs ve Eylül aylarında olağan, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Kurul, serbest bırakılan bütçe ödenek oranları ölçüsünde o yıl için belirlenecek proje konularından hangilerine öncelik verileceğine karar verir.

Değerlendirilme ölçütleri ve onaylanması

Kurulca, dernekler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinde;

a) Yönergenin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki şartları taşıması,

b) Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması,

c) Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması,

ç)   Projenin   bütçesi   belirlenirken   mahalli   imkânlardan   ve   diğer   kaynaklardan   azami   ölçüde yararlanılmış olması,

d) Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması,

e) Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması ölçütleri dikkate alınır.

Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere, amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine veya birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere  öncelik  verilir.  Devam  eden  proje  sonuçlandırılmadan,  aynı  derneğin  ikinci  yardım başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Kurul, projelerin değerlendirilmesi konusunda uzman kişi ve kurumlardan yararlanabilir. Kurul, proje ile ilgili olarak gerek duyulan konularda ayrıntılı açıklamaları ilgili dernekten isteyebilir. Değerlendirmeler sonucunda yardım yapılması uygun bulunan projeler, Başkanlık tarafından Bakanlık onayına sunulur.

Protokol

Projesi onaylanan derneğin başkanı ile Başkanlık arasında protokol imzalanır. Bu protokol;

a) Projenin konusu, çalışma programı ve bütçe planını, b) Proje süresini,

c) Gelişme raporunu verme süresini, ç) İdari ve mali hükümlerini,

d) Gerekli ise avans miktarını,

e) Yardım ödeneğini aktarma planını,

f) Yardım için açılacak banka hesap numarasını,

g) Bu Yönergenin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde belirtilen erteleme, durdurma ve yardımın geri alınmasına ilişkin hususları,

h) Bakanlığın denetim yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin hususları, ı) Taraflara ilişkin bilgileri,

i) Gerekli görülen diğer hususları kapsamaktadır.

Yardımların Kullanılması, İzlenmesi Ve Denetlenmesi

Gelişme, izleme ve denetleme

Dernek, yardımın amaca uygun kullanıldığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların bir örneği ile proje kapsamındaki gelişme raporlarını projenin niteliğine göre, protokolde belirlenecek süreler dâhilinde valilik aracılığı ile Bakanlığa iletir. Başkanlık gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi veya denetleyicisi olarak görevlendirir.

Bakanlık tarafından yardım yapılan projelerin, bu Yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, gelişme ve izleme raporları ile takip edilir. Başkanlık tarafından gelişme raporları ile izleme raporları karşılaştırılarak incelenir. Başkanlık, yapılan yardımla ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Yardımların kamuoyuna açıklanması

Bakanlık, yardım yapılan derneklerin isim listesini, derneklere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde yayınlayarak kamuoyuna açıklamaktadır.

Erteleme ve durdurma

Mücbir sebepler nedeniyle yürütülemeyen projeler, derneğin talebi ve ilgili valiliğin görüşü alınarak Başkanlıkça ertelenebilir. Erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, derneğin başvurusu üzerine Başkanlıkça proje yeniden başlatılır.

İzleme  ve  denetim  sonucu  yönergede  belirlenen  usul  ve  esaslara  uygun  yürütülmediği anlaşılan projeler, kurulun kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu proje yeniden başlatılır.

Erteleme ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Durdurma veya erteleme süresinin altı ayı geçmesi durumunda 14 üncü madde hükümleri uygulanabilir.

Yardımın geri alınması

Yardım, başvuruda belirtilen amaç ve imzalanan protokol kapsamı dışında kullanılamaz. Amacın gerçekleşmesinin mücbir sebeplere bağlı olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, kurul kararı ile amaç değiştirilebilir.

Amacın gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amaca uygun olarak harcanamayacağının anlaşılması halinde, kurul projenin her aşamasında projeyi iptal edebilir. Kurul tarafından, proje kapsamında o güne kadar yapılan harcamalar değerlendirilir. Uygun bulunan harcamalar dışındaki yardım miktarı, durumun derneğe tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa iade edilir. Bu fıkra hükmüne göre alınan kurul kararları Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

Yardımı süresi içinde iade etmeyen dernekler bu Yönerge kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

Sonuçlandırma

Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan sonuç raporu, dernek tarafından ilgili valilik aracılığı ile Bakanlığa iletilir.

Sonuç raporu, görevlendirilen izleyici veya denetçi tarafından incelenerek, Başkanlığa sunulur ve  kurul  tarafından  değerlendirilir.  Gerekli  görüldüğü  hallerde  sonuç  raporu  ilgili  derneğe  geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden revize edilmesi varsa eksik bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenir.

Sekreterya hizmetleri

Bu  yönerge  kapsamında  yapılacak  yardımlara  ilişkin  sekreterya  hizmetleri  Başkanlık  tarafından yürütülür.

Projeye ilişkin valilikçe yapılacak değerlendirmelerde, ilgili kaymakamlığın görüşü alınır.


Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol