Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

TÜBİTAK Destekleri

Tübitak destekleri kendisini 5 ana çerçeveye oturtmaktadır. Bu 5 ana çerçeve aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ
 • AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ
 • BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ
 • AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ
 • İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ

Sanayi Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

Sanayi Ar-Ge proje Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. Bu proje destekleri kodlarla birbirinden farklılaştırılmıştır.

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

1501 -TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Temel Kriterler

Başvuru yapabilecek kuruluşlar 

Sektör ayrımı yapılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik KOBİ ve büyük ölçekli sermaye şirketleri

Destek Süresi

Proje Bazında en fazla 36 ay

Destek Oranı

%40 - %60

1503 - PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programının Amacı Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar­Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

 • Sanayi Odası,
 • Ticaret Odası,
 • Ticaret ve Sanayi odası,
 • İhracatçı Birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

1503- TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı Temel Kriterler

1505 - TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir. Programın temel özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.
 • 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.
 • Azami destek süresi 24 aydır
 • TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’una kadar hizmet alabilecektir, bu hizmet alım giderleri, Müşteri Kuruluş’un katkı payından düşülecektir.
 • Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Temel Kriterler

Başvuru yapabilecek kuruluşlar

KOBİ ölçeğindeki işletmeler

Destek Süresi

Proje Bazında en fazla 18 ay

Destek Oranı

%75

1509- TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Temel Kriterler

Başvuru yapabilecek kuruluşlar

Sektör ayrımı yapılmaksızın, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan KOBİ ve büyük ölçekli sermaye şirketleri (Uluslararası katılımcı ülkelerden bir veya daha fazla proje ortağıyla beraber).

Destek Süresi

 Uluslar arası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri

Destek Oranı

 Büyük ölçekli kuruluşlar : %60

 KOBİ’ler :%75

1511- TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren “1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

1511 programı, TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek programlarına önemli yenilikler getirmektedir.

 • Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecektir,
 • Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Daha yüksek maaş limitleri uygulanacaktır,
 • Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Öncelikli alanlar olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri belirlenmiştir. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacaktır. İlk çağrı duyurusu enerji alanında olacak güneş enerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri konularında belirlenecek başlıkları içerecektir. Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer alacaktır.

1512 - BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

Programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürüne/sürece dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:

 • Aşama 1; bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber desteği sağlanabilen aşamadır.
 • Aşama 2; girişimcinin kuracağı sermaye şirketine geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanarak girişim planı çerçevesinde rehber desteği ile kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.
 • Aşama 3; ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kuruluşun detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklendiği aşamadır. Bu aşamadan 5746 sayılı kanun kapsamında diğer kamu kurumlarından teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da faydalanabilir.
 • Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

Programdan örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararlanabilir.

TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları İstatistiki Veriler

TEYDEB'e yapılan proje başvuru sayılarının 1995-2001, 2002-2006 ve 2007-2011 yıllarına göre karşılaştırması:

Destek Programlarına Proje Başvuruları/Firma Ölçeğine Göre Dağılım

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje başvurularının toplam içindeki payı 2000 yılında %54 iken;

 • 2004 yılında %68,
 • 2009 yılında %81,
 • 2010 yılında %79,
 • 2011 yılında %78 olmuştur.

KOBİ ve Büyük Ölçekli Firmaların 1995-2001, 2002-2006 ve 2007-2011 dönemlerinde verilen toplam hibe destek tutarına göre karşılaştırması:

Projelere Verilen Hibe Destek Tutarı/Firma Ölçeğine Göre Dağılım

AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ

Akademik Ar-Ge Destekleri ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) tarafından yürütülmektedir. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) araştırma geliştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum dışı işbirliğini sağlayan birimdir. ARDEB, araştırma destek grupları ile kamu Ar-Ge enstitülerinden, temel ve uygulamalı araştırma yapan özel sektör kuruluşlarından ve de üniversitelerden gelen araştırma projelerine destek vermektedir.

1001    - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.) yapılan çalışmaları desteklemektir.

PROJE SÜRESİ:

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

1002    - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ:

 • Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL'dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900 TL'den fazla olamaz.
 • 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır

1003    - Öncelikli Alanlar AR-GE Projelerini Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ:

 • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
 • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

 • Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam burs miktarları PTİ ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 40’ını geçemez.
 • Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
 • Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam makine-teçhizat miktarları PTİ ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 30’unu geçemez.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
 • Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam hizmet alımı bedeli PTİ ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 25’ini geçemez. Sosyal ve Beşeri Bilim alanlarındaki proje önerilerinde bu oran % 50’yi geçemez.
 • Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2012 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:

Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay Araştırmacı için : 1.000 TL/ay Danışman için : 1.000 TL/yıl

Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.

 • Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.
 • Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından faydalanabilirler.
 • Bu destek programı kapsamında desteklenen projelerde ödenecek Kurum Hissesi miktarı PTİ hariç toplam proje bütçesinin % 10’u olarak belirlenir. Orta ve Büyük Ölçekli projelerde birden fazla kuruluşun projede ortak olarak yer alması durumunda ise her bir kuruluşun (özel sektör hariç) Kurum hissesi miktarı PTİ hariç desteklenen proje bütçesine göre hesaplanır.
 • Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.
 • Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. Bunlar:

 • KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
 • SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubudur

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programının amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.

Kim başvurabilir?

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Ne zaman başvurulabilir?

23.08.2006 tarihinden sonra yapılan patent başvuruları Patent Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yaralanabilir. Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.

Nereye başvurulabilir?

Başvurular TÜBİTAK Araştırma destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır.

Nasıl Başvurulabilir?

Teşvik Başvuru formları ve bu formların ekinde yer alan belgelerin tamamlanarak formun başvuru sahibi tarafından imzalanmasını takiben TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu ile gönderilebilir veya TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na verilmek üzere elden teslim edilebilir

1010    - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

Evrensel Araştırmacı Programının amacı; projenin vazgeçilemez önemli bir bölümünün gerçekleştirilmesi için ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı konularda, yurt dışında ikamet etmekte olan bilim insanlarının projeye araştırmacı olarak dahil edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

PROJE SÜRESİ:

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

1011     - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programının amacı Bilim insanlarının bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacıların TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

PROJE SÜRESİ:

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenme

1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı

Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

PROJE SÜRESİ:

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık 250.000 TL'dir.
 • Toplantı organizasyon,seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri 1301 - İŞBAP projeleri kapsamında desteklenmektedir.

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501); amacı kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

PROJE SÜRESİ:

 • Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ:

 • 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 150.000 TL., 3 yıllık projeler için 225.000 TL.)
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000 TL’den fazla olamaz.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

 • Bilim ve Toplum Daire başkanlığı altında iki destek programı yürütülmektedir. Bu destek programları aşağıdaki gibidir.

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği

Programın amacı Türkiye’ de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatlerin desteklenmesini sağlamak.

AB ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödül Desteği

Bu Esaslar, Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin AB Çerçeve Programları’na proje koordinatörü, proje ortağı ve Fikirler Özel Programı’na baş araştırmacı olarak proje teklifi sunmalarını özendirmek ya da Marie-Curie Burs ve Destek Programları kapsamında yurt dışından Türkiye’ye daha çok sayıda araştırmacının gelmesini sağlamak ve bu yolla, Çerçeve Programları’ndan ülkemizin en yüksek düzeyde faydalanmasını temin etmek amacıyla verilir.

Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı

Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin ve Türkiye’de yerleşik kuruluşlar üzerinden proje sunmak isteyen yabancı uyruklu bilim insanlarının, AB Çerçeve Programlarına koordinatör/baş araştırmacı olarak katılmalarını teşvik ederek hibe fonlarından maksimum düzeyde yararlanılmasını sağlamak.

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ

İkili ve Çoklu İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeler aşağıda verilmiştir.

İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları COST Programı Projeleri

ESF - Avrupa Bilim Vakfı Projeleri


Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol