Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

1. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER

1.1.TANIMLAR

 • Alan bazlı destekleme ödemeleri, ilgili kayıt sistemlerinde oluşturulacak icmaller üzerinden 2012 yılı için 2013 yılında 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden  gerçekleştirilecektir.
 • Müracaat edilen toplam arazi miktarı minimum 1 dekar olmalıdır.
 • Çiftçi Kayıt Sistemi: Çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanıdır.
 • Organik tarım, üretim sürecinde kimyasal gübre ve ilaçların kullanımına hiçbir şekilde izin verilmeyen bir üretim çeşididir.
 • Organik Tarım Bilgi Sistemi: Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca oluşturulan veri tabanı
 • İyi Tarım Uygulamaları,   tarım uygulamalarındaki kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımının insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmesidir.

1.2. MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Desteklemeye İlişkin 2012 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120507-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120615-22.htm

 • Çiftçilere,  yılı içerisinde  işledikleri  Çiftçi  Kayıt  Sistemi’nde  (ÇKS)  kayıtlı  tarım arazisi  büyüklüğü  dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacaktır.
 • Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 31/12/2012 günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği
 • şekliyle yapılır. 
 •  ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.
 •  Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

1.3. ORGANİK TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ 

 •  Organik  Tarım Desteği  (OTD)  ödemesi;  Organik  Tarım Yönetmeliğine  göre  organik  tarım  yapmakta  olan, Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı çiftçilere yapılacaktır.
 •  OTD  ödemesinden  faydalanmak  isteyen  çiftçilerin,  14/1/2013  -  29/3/2013  tarihleri  arasında  OTD  başvuru dilekçesi ve eki ile ÇKS’de kayıtlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.  Uygunluk  belgesini  başvuru  sırasında  getiremeyen  çiftçilerin  başvurusu  alınır.  Ancak,  bu durumda olan çiftçilerin bu belgeyi 29/3/2013 tarihine kadar teslim etmeleri zorunludur. Çiftçilerin uygunluk belgesini almak üzere sözleşmeli olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaatı esnasında 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgelerini vermeleri esastır.

1.4. İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120612-17.htm

 • İyi Tarım Uygulamalarında, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir. Gübreler, toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre uygulanır. Hasat edilen ürünler yetkili ve akredite laboratuvarlarda kalıntı analizine tabi tutularak, insan sağlığı açısından zararlı kimyasal madde olup olmadığının tespiti yapılır. İnsan sağlığı açısından riskli kimyasal kalıntı bulunan ürünlere İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası düzenlenmez.
 • İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenir. Bu nedenle, üreticilerin Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara başvurması gerekmektedir. Başvuruda bulunan üreticilerin üretim süreci bu kuruluşlar tarafından denetlenerek, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretildiği anlaşılan ürünlere İyi Tarım Sertifikası verilir.
 •  Çiftçilerin, 1/2/2013 tarihinden itibaren 15/3/2013 günü mesai saati bitimine kadar İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında düzenlenen ve 2012 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.                              
 •  Büyük bir perakende firması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına “Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi” adıyla bir proje sunmuş ve bu proje kabul edilmiştir. Proje kapsamında İyi Tarım Uygulamaları standartlarına uygun üretim yapmayı seçen ve bu firma ile sözleşme imzalayan çiftçiler, ürettikleri yaş meyve sebzenin tamamını bu perakende firmasına satmaktadırlar.
 •  Bu perakende firmasının  sadece iyi tarım uygulamaları sertifikalı üreticilerden ürün satın alma kararı ile birlikte yaklaşık 2 bin çiftçi, “İyi Tarım Uygulamaları “ standartlarına göre üretim yapmaya başlamıştır.

2. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

 • TR90 bölgesinde fark ödemesi kapsamında desteklenecek Tarım Havzaları, Kapsadığı İller ve desteklenecek olan ürünler aşağıda verilmiştir:
 • Kaçkar, Doğu Karadeniz: (Artvin, Rize, Trabzon) - Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır,  Kanola
 • Çoruh,Harşit:(Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Artvin, Erzurum, Ardahan) Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf
 • Yukarı Fırat Havzası (Erzincan, Sivas, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt): Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
 • Yeşilırmak Havzası:(Çorum,Amasya,Tokat,Ordu,Yozgat,Samsun,Kastamonu,Çankırı,Sinop,Giresun,Sivas) Arpa,  Aspir,  Buğday,  Çavdar,  Çeltik,  Dane  Mısır,  Kanola,  Kuru  Fasulye,  Mercimek,  Nohut,  Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
 • Orta Karadeniz:(Samsun, Sinop, Ordu, Giresun) Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık

Ayçiçeği, Yulaf

 • Ürün satış belgesi; Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisidir.
 •  Müracaatlar ürün satış belgesi ile birlikte İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacaktır.
  • Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihleri, son başvuru tarihleri ise bağlı bulundukları ilin veya ilçenin İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
  • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan Fındık Üretici Belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için 150 TL/dekar  alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır. Bu destek 2012 yılından itibaren uygulanmak üzere 170 TL/dekar olarak 3 yıl süresince uzatılmıştır.
  • Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, 1 inci, 2 nci ve % 6’dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek, alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticilere, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak telafi edici ödeme yapılır. Telafi edici ödemeler için üretici başvuruları, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemlerinde, Eylül- Haziran ayları arasında yapılır.2011-2012 döneminde başvuranlara 300 TL/da telafi edici ödeme yapılır.

DESTEKLEME TUTARLARI:

 

3. HAYVANCILIK DESTEKLERİ

3.1.TANIMLAR

 •  Anaç Manda: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi manda
 •  Anaç Sığır: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır
  • Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kurulan birlikler
  •  Damızlık Anaç Koyun-Keçi: 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçi
   • E-Islah: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanı
   • Hastalıktan  Ari  İşletme:  Koruyucu  tedbirlerin  alınarak  işletmedeki  hayvanların  sığır  tüberkülozu  ve  sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletme
   • Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı
   •  Soykütüğü-Önsoykütüğü  Sistemi:   Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığı  ve  Türkiye  Damızlık  Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemi
 • Su Ürünleri Kayıt Sistemi: Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemi
 •  Türkvet: İşletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanı
  • Ulusal Süt Kayıt Sistemi: Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemi

3.2.ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ

 • Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği yapan, 31/12/2012 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir.
 • 200  baştan  fazla  hayvan  bulunduran  yetiştiriciler  hariç,  tam  ödeme  yapılır.  Anaç  manda  desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz. 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
 •  Destek miktarları:
  •  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş;
  •  Etçi ırklar anaç sığır anaç manda için 350 TL/baş
  •  Anaç manda için 350 TL/baş
  •  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave  için 60 TL/baş’tır.
 •  Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici  örgütleri,  kooperatifler  bölge  veya  il  üst  örgütleri  aracılığıyla  olmak  üzere  üyeleri  adına 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında yazılı   olarak   şahsen   veya   üyesi   bulunduğu   Damızlık   Manda   Yetiştiricileri   Birliği   aracılığıyla   il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2012 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2012 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye  Damızlık Sığır  Yetiştiricileri  Merkez Birliği  ve  il  birlikleri  sorumlu  olup,  gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soykütüğü farkı ödenmez

3.3.BUZAĞI DESTEKLEMESİ 

 • Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.
 • Soykütüğü-Önsoykütüğü  Sistemine  kayıtlı,  yerli  ırk  ve  melezi  sığırların  etçi  ırk  boğa  sperması  ile  suni tohumlanması sonucu doğanları çevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere, ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğmuş olmalıdır.
 • Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır
 • Tüm buzağılar 2012 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır. Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
 •  İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.
 •  Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır. İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.
 •  Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.
 •  Suni veya tabii tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni veya tabii tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.
 •  On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.
  • Türkvet  ve  e-ıslah’a  kaydedilmeden  ölen,  kesilen  veya  satılan  buzağılar  ile  ölü  doğum  ve  yavru  atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.
 • Buzağılarını zamanında küpeletip, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirmekten yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 • Müracaat şekli, zamanı, yeri; desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy  kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
 •  Destek miktarları:
  •  Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı için 75 TL/baş
  •  Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 25 TL/baş
  •  Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave 75 TL/baş

3.4.ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ

 • Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere 18 TL desteklemeden yararlandırılırlar.
 • Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz. Anaç koyun-keçiler 30/11/2012 tarihinde en az 15 aylık yaşta olmalıdır
 •  Destekleme, il/ilçe müdürlüklerince işletme kontrollerinin yapıldığı tarihteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.
  • Anaç  koyun  ve  keçi  desteklemesinden  yararlanmak  isteyen  yetiştiriciler,  üyesi  bulunduğu  örgüte  ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında başvurur.
  • Damızlık   koyun   ve   keçi   yetiştiricileri   birlikleri,   16/10/2012   ile   30/11/2012   tarihleri   arasında   il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
  • Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 30/11/2012 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2012 ile il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. Desteklemeye esas hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olamaz.

3.5.TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE TİFTİK ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması amacıyla; üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne veya Kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre kilogram başına, oğlak tiftiği için 17 TL ödeme yapılır.
 •  Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.
  • Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.
  • Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

3.6.ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 • Çiğ süt primi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, SKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla, aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.
 •  Destek miktarları:
  •  Manda, koyun-keçi sütü süt primi 0,15 TL/lt
  •  Satılan çiğ süte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-

1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

 • Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve SKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

3.7.ARI KOVAN DESTEKLEMESİ

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına 8TL destekleme ödemesi yapılır.
 •  Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 11/6/2012-20/7/2012 tarihleri arasında tebliğde belirtilen  belgelerle şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;

3.8.BAMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLENMESİ

 • 25/8/2010  tarihli  ve  27683  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Örtüaltı  Üretiminin  Kayıt  Altına  Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı  Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına 60 TL destekleme ödemesi yapılır.
 • 2012 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.
 •  Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz

3.9.İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

 • İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına 30 TL, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına 20 TL ödeme yapılır.
 •  Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir.
 • Kooperatifler alınan ürün için, her üreticinin ayrı ayrı gösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı, toplam tutarı ve makbuz no, vb. detay bilgileri içeren Ürün Alım Bordrosu (Ek-10) düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

3.10.SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLEMELERİ

 •  Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamındadır.
  • Yetiştiricilerin,  işletmelerinin  bulunduğu  il/ilçedeki  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile  ilgili  üretici  birliği  veya kooperatif kurulu ise bu birlik veya kooperatife üye olmaları şartı aranır. Ancak üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde üyelik şartı aranmaz.
  • Ürün  desteklemesi  kapsamındaki  türler;  alabalık,&n

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol