Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

Kredi Veren Kurum ve Kuruluş Destekleri

1.  TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

HUKUKİ YAPISI

 • İlk özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankasıdır.
 • Özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir.

ORTAKLIK YAPISI

 • İş Bankası %50,1
 • Halka Açık % 8,4
 • Vakıflar Bankası % 41,5

ŞUBELER

 • Merkezi İstanbul’da olup, Ankara, İzmir ve Bahreyn’de şubeleri vardır.

GÖREVİ

 • Asgari cirosu 10 Milyon $ olan işletmelere minimum 1 milyon $ ve üzerinde kredilendirme yapmaktadır.
 • Kredi vadesi 3 yıldan başlamaktadır.
 • Makine alımı, fabrika kuruluşu, enerji yatırımı gibi alanlarda orta ve büyük ölçekli krediler vermektedir.
 • Faiz oranları mevduat bankalarına göre daha düşüktür.

 WEB ADRESİ

www.tskb.com.tr

2.  TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

HUKUKİ YAPISI

 • 4456 sayılı kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir.

ORTAKLIK YAPISI

 • T.C. Başbakanlık ve Ekonomi Bakanlığı (%99,08)
 • Halka Açık (%0,92)

ŞUBELER

 • Merkez Şube Ankara olup İstanbul ve İzmir’de şubeleri vardır.

GÖREVİ

 • Sanayi ve turizm sektörlerinin yanında eğitim, enerji ve sağlık sektörlerinde anonim şirketlere proje esaslı kredilendirme, finansal kiralama ve iştirak yoluyla finansman sağlar.

Kalkınma Yatırım Kredisi

 • Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce teşvik edilebilir konular ve Banka yıllık iş programlarında  belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanıdır.
 • Kredi limiti proje bazında verimliliğe göre belirlenir.
 • Vade, 2 yıl ödemesiz beş yıla kadar olabilmektedir.

Kalkınma İşletme Kredisi

 • Banka yıllık iş programında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır.
 • Kredi limiti proje bazında verimliliğe göre belirlenir, en çok işletme sermayesi tutarında olabilir.
 • Kredi vadesi, 1 yıl geri ödemesiz dönem dahil 3 yıldır.

WEB ADRESİ

www.kalkinma.com.tr

3.  TÜRK EXİMBANK

HUKUKİ YAPISI

 • Bakanlar Kurulu’nun 17.6.1987 tarih ve 87/11914 sayılı kararı ile belirlenen esaslar dahilinde; DYB, tüzel kişiliği devam etmek suretiyle, özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket haline dönüştürülmüştür

ORTAKLIK YAPISI

 • Hazine %51
 • Kamu, Özel Sektör Bankaları, Sigorta Şirketleri, V.B.

ŞUBELER

 • İstanbul ve İzmir’de şubeleri mevcuttur.

GÖREVİ

 • Kısa Vadeli İhracat Kredileri
 • Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredileri
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
 • İhracat Kredi Sigortası

FAALİYETLER

 • Mal ve hizmet ihracatını, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve / veya satıcı kredileri ve diğer krediler ile finanse eder.
 • İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler verir.
 • Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açar, finansmanına katılır, sigorta ve garanti sağlar.
 • Mal ve hizmet ihracatında, ihracatçıların ticari ve siyasi riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle ihracatı teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapar, garanti verir.
 • Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açar, garantiler verir.
 • Yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirebilir ve bu konuda garanti verebilir.
 • İhracat veya döviz kazandırma amacına yönelik olarak yurt içi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirebilir.

WEB ADRESİ

www.eximbank.gov.tr

4.  DÜNYA BANKASI GRUBU

HUKUKİ YAPISI

 • 1944 yılında yeniden yapılanma ve yoksulluğun azaltılması amacıyla faaliyete başlayan uluslararası bir kuruluştur.  Dünya  genelinde 188 üye ülke çeşitli oranlarda pay sahibidir.

ORTAKLIK YAPISI

 • 188 ülkenin değişik oranlarda ortaklığı vardır. Türkiye 832.8 milyon$ ile % 0,5 lik bir paya sahiptir. % 1.08 lik  oy hakkı vardır.

ŞUBELER

 • Merkezi ABD-Washington’da olan bankanın 100 ülkede şubesi vardır

GÖREVİ

 • Gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknik destek sağlamak, teknik destek sağlamak ve yeniden yapılanmalarını sağlamak bankanın görevleri arasındadır.  Özel sektör ve kamu projelerine hibe ve kredi desteği vermektedir.

Bazı destekleri;

Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirecek Yenilenebilir Kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanıdır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Proje konusu, «Yenilenebilir Enerji» ve «Enerji Verimliliği» tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

Detaylar

 • Kredi Limiti: en fazla 50 milyon $
 • Destekleme oranı: %75 en fazla
 • Vade: Değerlendirme sonucunda belirlenir.

WEB ADRESİ

www.worldbank.org

5.  AVRUPA YATIRIM BANKASI

HUKUKİ YAPISI

 • AB’nin ortak hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, 1957 de kurulmuş uluslararası finans kuruluşudur.

ORTAKLIK YAPISI

 • AB üyesi 28 ülke. Ülkeler ekonomik büyüklükleri oranında pay sahibidir

ŞUBELER

 • Merkezi Lüksenburg olup Avrupa ve dışında 9 ülkede ofisi bulunmaktadır.

GÖREVİ

 • Avrupa birliğinin ortak hedeflerini gerçekleştirmek amaçlı orta ve uzun vadeli finansman imkanları sağlamak. Büyük ölçekli projelerin finansmanı yanında KOBİ’lere de destek olmaktadır.

DESTEKLERİ

Enerji ve Çevre Kredisi

 • Türkiye’de yerleşik, teknik, ekonomik ve mali açıdan olumlu, AYB kriterleriyle uyumlu, doğrudan ve dolaylı olarak çevresel katkı sağlayabilecek küçük ve orta ölçekli yenilenebilir enerji (yenilenebilir enerji ekipmanları üretimine yönelik imalat tesisleri dahil), enerji verimliliği, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik ve olumlu yönde çevresel etki sağlayacak enerji sektöründeki diğer yatırımların finansmanı

Detaylar

 • Kredi Limiti: en fazla 50 milyon €
 • Kredi Oranı: en fazla %50
 • Vade: Değerlendirme sonucunda belirlenir.

KOBİ Geliştirme Kredisi

 • KOBİ’lerin çevre koruma, sağlık, eğitim, enerji verimliliği ve bilgi temelinde ekonomik gelişim gösteren sektörlerde yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının finansmanıdır.

Detaylar

 • Kredi Limiti: 12,5 milyon €
 • Kredilendirme oranı ve vadesi değerlendirme sonucunda belirlenir.

WEB ADRESİ

www.eib.org

6.  İSLAM KALKINMA BANKASI

HUKUKİ YAPISI

 • 1975 yılında, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 56 ülke ortaklığı ile, kar ortaklığı esasına dayalı kurulmuş uluslararası finans kuruluşudur.

ORTAKLIK YAPISI

 • İslam Teşkilatı Üyesi 56 ülkenin ortaklığı vardır

ŞUBELER

 • Merkezi Jeddah-Suudi Arabistan’dadır. Fas, Malezya, Kazakistan ve Senegal’de şubeleri ve 12 ülkede de temsilcilikleri vardır.

GÖREVİ

 • Üye ülkelerin ekonomilk kalkınma ve sosyal gelişimini teşvik etmek

DESTEKLERİ

 • Banka üye ülkelerin kamu yada özel sektörü tarafından yapılan yol, kanalizasyon, okul, hastane, kırsal kalkınma ve benzer i altyapı ve tarım projelerine ve üye ülkelerdeki ticareti geliştirmek için işletmelere finansal destek sağlamaktadır.

WEB ADRESİ

www.isdb.org

7.  ECOBANK

HUKUKİ YAPISI

 • 2005 yılında ile kurulmuş uluslararası bir finansal kuruluştur.

ORTAKLIK YAPISI

 • Türkiye, İran ve Pakistan

ŞUBELER

 • Merkezi Türkiye’de olup, İran ve Pakistan da ofisleri vardır.

GÖREVİ

 • Banka üye ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel işbirliğini sağlamak amaçlı kamu ve özel söktör projelerine orta ve uzun vadeli kredi sağlamaktadır.

DESTEKLERİ

 • Ticari Finansman Kredileri: 1-5 yıla kadar olan kredilerdir. İthalat/İhracat yapan kuruluşlara destek olunur. (Doğrudan kredi verme, forfaiting ve finansal kiralama,v.b.)
 • KOBİ Finansmanı Kredileri: 1-3 yıl arası kredilerdir. Finansal, yönetimsel ve ürün olarak talep gören firmalara destek olunur.
 • Kurumsal Finansman Kredileri: En fazla 5 yıl vadeli, en az 1 milyon$ lık projeler için verilir. Ekipman ve stok satın alımı, şirket satın alma, tedarikçi ve çalışanlara olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknoloji modernizasyonu, v.b.
 • Proje Finansmanı Kredileri: Yeni girişimciler, kapasite artırımı ya da modernizasyon projeleri için başvuru yapılabilir.  10 yıla kadar olan uzun vadeli krediler yanında, altyapı projeleri için 10 yıldan fazla zamanlı kredilerde istisnai olarak verilmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR

WEB ADRESİ

www.etdb.org

8.  KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI

HUKUKİ YAPISI

 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi 11 ülke tarafından 1992’de kurulmuş ve 1999 da faaliyete geçmiştir. Uluslararası bir Finansal Kuruluştur.

ORTAKLIK YAPISI

 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi 11 ülke değişik oranlarda pay sahibidir.

ŞUBELER

 • Merkezi Yunanistan’da bulunup üye ülkelerde temsilcilikleri vardır.

GÖREVİ

 • Üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör yatırımlarına finansman sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmalarına destek olmak..

DESTEKLERİ

 • Bankanın 2011-2014 önceliklerinde Enerji ve Altyapı, İmalat-üretim, Tarım, Turizm, İnşaat sektörleri vardır.  Destekler Ülkelerdeki aracı bankalar üzerinden kullandırılmaktadır.

Milyon Euro

Onay Tarihi

Onaylanan miktar

TurkEximbank

17-Dec-99

30.2

Pakel

12-Dec-03

9.8

Adana Light Rail

15-Apr-06 /18-Jan-07

34.0

Avea

9-Oct-06

18.0

Istanbul Metro

12-Jan-07

27.2

Istanbul Kadikoy - Kartal Metro

21-Apr-08

50.0

Emerging Europe Accession Fund

25-Sep-09

1.2

Istanbul Sabiha Gokcen Airport

25-Sep-09

29.0

Balkan Accession Fund

10-Aug-06

0.6

Koprubasi H/electric Power Plant

26-Feb-10

13.6

Alter Med

16-Apr-10

6.0

Alternatif Bank

3-Dec-10

22.6

Toplam

242,1

Aralık 2010 itibariyle Türkiye’deki KTKB yatırımları

WEB ADRES

http://www.bstdb.org


Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol