TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin tüm sektörlerine bütüncül bir yaklaşım,
• Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,
• Oda hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,
• Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması,

ve

• Bölgemizde girişimciliğin özendirilmesi ve ekonominin bu muhtemel aktörlerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi, esas alınmaktadır.

Ayrıca,

• Tüm paydaşlar, Odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek

ve

• Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulacaktır.