YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğuna tescil işlemini yaptırmış olan tacirler ve bunların şubeleri Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

5174 sayılı kanunun 102. Maddesi gereği Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez.

TERKİN İŞLEMLERİ

Olağan Terkin
5174 Sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Ticaret Sicil Memurluğu'ndan kayıtlarını sildiren ve bunu belgelendiren üyeler Oda Sicil Servisi'nden yazılı olarak kayıtların silinmesi isteğinde bulunabilirler. Bu takdirde üyelerin Oda'daki kayıtları silinir.

Mutabakat Komitesi Kararı Gereği Terkin(Gerçek Kişiler)
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 64. Maddesi gereği, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğunu bakımından çıkacak olan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere kurulmuş olan Mutabakat Komitesi tarafından hakkında, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında kaydının devam etmesi, Ticaret Odasından kaydının silinmesi yönünde karar verilmiş olan gerçek kişinin dilekçe ekinde, üyesi olduğu esnaf ve sanatkar odasından alınmış oda kayıt belgesi ve ilgili mutbakat komitesi kararı ile müracaat etmesi halinde varsa tahakkuk etmiş aidat borcunun ödenmesi şartıyla Konya Ticaret Odası'ndan kaydı silinir.

Vefat Nedeniyle Terkin(Gerçek Kişiler)
5174 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Konya Ticaret Odası'nda gerçek kişi üyelelik kaydı bulunan kişilerin vefat etmesi halinde, kişinin vârisleri tarafından dilekçe ekinde veraset ilamının aslı veya mahkeme yada noter onaylı örneği ile müracaat edilmesi halinde Oda Meclis Kararıyla Konya Ticaret Odasın'dan kaydı silinir.