Kollektif Şirketler

Kollektif Şirket İşlemleri

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.
Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.
Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
Şirketin kollektif olduğu
Ticaret ünvanı ve merkezi
Çalışma konusu
Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli
Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne göre Başvuruya yetkili kişiler
MADDE 22 - (1)Tescil istemi ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

(2) Tescil başvurusu için ilgililer aşağıda sayılmıştır:

ç)Kollektif ve komandit şirketlerde;

1)Şirketin kuruluşunda, kurucuların tamamı,
2)Şirket sözleşmesindeki değişikliklerde, şirketi temsile yetkili kişiler,
3)Şirketin sona ermesinde, ortakların tamamı,
4)Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse, ölen ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hallerde, sağ kalan ortaklar,
5)Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılmasında, diğer ortaklar,
6)Tasfiye memurunun atanmasında veya görevden alınmasında, ortakların tamamı,
7)Tasfiyenin sona ermesinde, tasfiye memurları,

KURULUŞ
Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı,)
Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ
Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalı )
Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI
Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalı )
Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (2 nüsha)Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Samsun dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliği'nin120.. maddesine göre alınan belge ve sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
6. Oda Kayıt Beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN MERKEZ NAKLİ
1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafındanimzalanmalı)
2. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 47. maddesine göre alınmış belge
3. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylıevrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri
4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
5. Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları
6. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
7. Oda Kayıt Beyannamesi(yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYE
1.Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir .
Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;
Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı - 2 nüsha)
Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onay belgeleri.
Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır.
Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.
ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU
Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:
1.Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylısureti eklenmelidir)
2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (2nüsha)
Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önceşubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.